#25 СЕС обяви за невалиден Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, но призна стандартните договорни клаузи за валидни?

На 16 юли 2020 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови решение по преюдициално запитване от съществено значение за инструментите за предаване на лични данни извън ЕС към така наречените „трети страни“, по-специално към САЩ.

Защо се стигна до тук?

Преюдициалното запитване е отправено във връзка с действията на австрийския активист г-н Максимилиан Шремс пред ирландския Комисар за защита на личните данни за спиране предаването на неговите данни като Facebook потребител от Facebook към САЩ, на този етап осъществявано главно въз основа на стандартни договорни клаузи (СК). След обявяването за невалидна на рамката Safe Harbor, прилагана по-рано за предаване на данни между ЕС и САЩ (делото Шремс I), г-н Шремс твърди, че СК не предоставят достатъчна степен на защита на личните данни, предавани от ЕС в САЩ, тъй като нормативната уредба в САЩ създава условия за незачитане договорните задължения на юридическите лица (в конкретния случай от страна на Facebook), във връзка със сключените от тях СК. Междувременно беше приета нова рамка – Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ – чиято валидност също беше поставена под въпрос с преюдициалното запитване до СЕС.

Кои са основните изводи от решението на СЕС?

 • Щитът за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ е невалиден. Основните доводи на СЕС са, че:

(1) Местното законодателство на САЩ относно достъпа и използването от страна на публични органи (посредством различни програми за наблюдение) на лични данни за целите на националната сигурност, обществения интерес и правоприлагането, налагат ограничения по отношение на защитата личните данни, които не са равностойни и ограничени до строго необходимото, съгласно предвиденото в правото на Съюза;

(2) механизмът на Омбудсмана към Щита за личните данни не предоставя на субектите на данни способ за защита пред орган, предоставящ гаранции, които по същество са равностойни на изискваните в правото на Съюза, тъй като Омбудсманът:

(а) не може да се счита за независим, тъй като е назначен от Държавния секретар на САЩ, и е неразделна част от държавния департамент на Съединените щати, и

(б) не е оправомощен да взема обвързващи решения по отношение на дейността на разузнавателните структури на Съединените щати.

 • При предаване на лични данни съгласно СК, следва да се предостави ниво на защита, което е по същество равностойно на това, гарантирано в рамките на ЕС от ОРЗД и Хартата на основните права на ЕС. Според СЕС това означава оценка за всеки отделен случай по отношение на договорните клаузи между износителя на данни от ЕС и получателя – трета държава, всеки един достъп на публичните органи на тази трета страна до предадените данни, както и съответните аспекти на правната система на тази трета страна.
 • Решение 2010/87 относно стандартните договорни клаузи  като инструмент за предаване на лични данни остава валидно.

Според СЕС решението за създаване на СК съдържа ефективни механизми, които позволяват на практика да се гарантира спазването на изискваното от ЕС ниво на защита и да се спре или да се забрани предаването в случай на нарушение на СК или в случай, че стане невъзможно да бъдат прилагани. Тези механизми са:

 • задължението на износителя на данни и на получателя да проверяват преди всяко предаване дали нивото на защита е спазено в третата държава, и
 • изискването към получателя да информира износителя на данни за всяка невъзможност да осигури съответствие със СК, като тогава последният бива от своя страна задължен да спре предаването на данни и/или да прекрати договора с получателя.
 • Надзорните органи на държавите-членки са задължени да спрат или забранят предаването на лични данни към трета държава, когато:
 • предвид всички обстоятелства в конкретния случай, те счетат, че:

(а) СК не са или не могат да бъдат спазени в дадената трета държава и

(б) защитата на предаваните данни, изисквана съгласно законодателството на ЕС, не може да бъде гарантирана с други средства, и

 • самият износител на данни от ЕС не е спрял или прекратил съответното предаване.

Защо е важно това решение?

Решението на СЕС е с решаващо значение, тъй като отново отчита проблемите във връзка с предаването на данни между ЕС и САЩ, идентифицирани преди години с  обявяването на механизма за „Сферата на неприкосновеност на личния живот“ за невалиден. Това означава, че ЕС ще запази политиката си да изисква  осигуряване на възможно най-високи стандарти за защита на данните в отношенията си с трети държави. Решението на СЕС е категорично послание към правителството на САЩ, призоваващо към прилагане на допълнителни предпазни мерки по отношение на парадигмата защита на личните данни-национална сигурност.

За бизнеса то означава бъдеща несигурност относно това как да бъде законосъобразно уредено предаването на данни в трети държави, особено в САЩ, защото:

 • един от основните инструменти за предаване на данни в САЩ – Щита за личните данни – вече не е приложим;
 • съображенията на СЕС по отношение на несъответствието на програмите за наблюдение на САЩ със стандартите за защита на данните на ЕС поставят под въпрос дали СК – вероятно най-популярният инструмент за предаване на данни – може да бъде използван адекватно за предаване на данни към САЩ.

На последно място, вероятно е да се очаква проактивен подход от страна на надзорните органи на държавите членки по отношение на предаването на данни, особено в контекста на новопотвърдените им правомощия да спрат или забранят предаването въз основа на СК в определени случаи, когато ефективното спазване на СК в трета държава или изискваното от ЕС ниво на защита на данните не може да бъде постигнато изцяло.

Полезни връзки:

 • Цялото решение на СЕС може да намерите тук
 • Прессъобщение на СЕС може да намерите тук
 • Изявление на ирландския надзорен орган относно решението на СЕС може да намерите тук
 • Изявление на Европейския комитет по защита на данните относно решението на СЕС може да намерите тук.