За нас

Проф. д-р Георги Димитров

Проф. д-р Георги Димитров е управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и ръководител на Отдела по право на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Той отговаря за стратегическото развитие на дружеството, както и за определяне на цялостната политика и приоритети. Георги Димитров е първият, получил академичното звание „професор по ИКТ право“ в България и е преподавател във водещи български университети и образователни институции – Университет по библиотекознание и информационни технологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет, Университет за национално и световно стопанство, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Българска академия на науките. Притежава докторска степен от Католическия Университет в Льовен, Белгия и специализира в Академията по американско и международно право в Далас, Тексас.

Като председател на Центъра по право на информационните и комуникационни технологии, проф. д-р Димитров е водещ експерт и ръководител на множество работни групи, разработили съвременното българско законодателство в областта на информационните и комуникационни технологии като Закона за електронната търговия, Закона за електронното управление, Закона за електронните съобщения, Закона за търговския регистър, последните изменения на Закона за електронните съобщения и на Закона за електронния подпис и електронния документ, подзаконови актове за прилагането му, глава „Компютърни престъпления“ от Наказателния кодекс и други нормативни актове. От 2009 г. е експерт към Консултативния съвет по въпросите на електронните съобщения, пощенските услуги, информационното общество и електронното управление към  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и към Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисия по здравеопазването на Народното събрание.

Виж детайлна информация за проф. д-р Георги Димитров и неговия опит


Десислава Кръстева

Десислава Кръстева е съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и към момента ръководи отдела по защита на личните данни в кантората. Тя е старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет”.

Г-жа Кръстева консултира големи мултинационални и местни компании по въпросите на управлението на информацията и защитата на личните данни, относно модерни технологични и трансгранични проекти от началното проектиране на даден бизнес модел до неговото стартиране и ежедневна реализация. Нейният представителен опит включва консултации по въпроси на ИКТ на компании като Google (включително YouTube), Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД, Кеш Кредит ЕАД, Джобс.БГ ЕООД, НетИнфо, водещи международни фармацевтични компании

Опитът ú обхваща широк спектър от правни въпроси в областта на правото на ИКТ, включително защитата на личните данни, информационна сигурност и други специални режими на информацията, електронна търговия, електронни плащания и електронни финансови услуги, електронно здравеопазване, електронно правителство, електронна идентификация, електронни подписи и телекомуникации. Десислава Кръстева участва активно в изготвянето на редица закони и подзаконови нормативни актове относно електронното управление, повторното използване информация в публичния сектор, електронни документи и електронни подписи, електронни съобщения и др. Автор е на множество доклади и публикации, и правен експерт в голям брой проекти за прилагане на правната рамка на ЕС.

Адв. Кръстева активно участва в изготвянето на законови и подзаконови нормативни актове, като Закона за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, Закона за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, подзаконовите актове по прилагането на Закона за електронното управление (2006-2008), Закона за електронните съобщения и подзаконовите актове по прилагането му (2005-2008), нормативни актове, свързани с унифицираната визия на държавната администрация (2008), подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за защита на личните данни и метода на прилагането му (2014) и др.

Адв. Кръстева често е лектор на конференции, семинари и обучения по въпроси на електронното управление и защитата на личните данни. Гост-лектор е във водещи български университети – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство. През 2015 година преподава „Електронни разплащания и електронно банкиране“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Член е на Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP), както и Сертифициран професионалист по защита на личните данни за Европа (Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)).

Виж детайлна информация за Десислвава Кръстева и нейния опит


Гавраил Потеров

Гавраил Потеров се присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” през 2016 г. след адвокатска практика на територията на Германия. Работил е в Германския Бундестаг, различни правни кантори и медийни компании.

Специализира в областта на правото на интелектуалната и индустриална собственост, телекомуникационното право, медийното право, правото на информационните и комуникационни технологии и опазване на личните данни.

Гавраил Потеров се занимава предимно с консултиране на клиенти по въпроси, касаещи опазване на личните данни, електронната търговия, рекламата, телекомуникациите и новите медии. Експертният му опит му дава възможност да работи за клиенти като Google, Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД, Теленор България ЕАД, Джобс.БГ ЕООД.

Гавраил Потеров е Сертифициран професионалист по защита на личните данни за Европа (Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)) от Международната асоциация на професионалистите по лични данни (International Association of Privacy Professionals (IAPP)).

Виж детайлна информация за Гавраил Потеров и неговия опит


Свилена Ракшиева

Свилена Ракшиева се присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” през 2014 г. Специализира в областта на правото на информационните и комуникационни технологии, имиграционното право, конкурентното право, правото на ЕС.

Работила е в отдела по конкурентно право на Адвокатска кантора Linklaters LLP в Брюксел, Белгия, като преди това е придобила ценен опит като стажант в Генерална дирекция „Конкуренция“ към Европейската комисия. Сътрудничила е на Юридическия съветник на Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Свилена Ракшиева се занимава предимно с проучване и консултиране по въпроси, касаещи защитата на личните данни, използването на електронни документи и електронни подписи, електронната търговия и телекомуникациите. Експертният ѝ опит ѝ дава възможност да работи за клиенти като Google, УТИ Група България ЕООД, Фокс Интернешънъл Ченълс България ЕООД, Теленор България ЕАД, Корпоративна търговска банка АД (в несъстоятелност), Джобс.бг ЕООД, Цептер България ЕООД.

Тя се включва активно в издаването на книги и статии с особен акцент върху правната, административна и техническа страна на регулациите в областта на ИКТ, както и върху растежа в използването на електронни услуги за сертифициране на национално ниво и в Европа.

Виж детайлна информация за Свилена Ракшиева и нейния опит


д-р Мартин Захариев

Д-р Мартин Захариев се присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” през 2012 г. Той е представител по индустриална собственост в областта на марки и дизайни към Патентното ведомство, както и европейски представител по марки и дизайни. Мартин Захариев специализира в областта на защитата на личните данни, правото на интелектуалната собственост, спорове с домейн имена и арбитража.

Мартин Захариев е носител на редица отличия от международни състезания по право, включително на състезанията Europeaus и Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

Мартин Захариев има образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), София. Докторската му дисертация е на тема “Организация и управление на автоматизираното профилиране в контекста на защитата на личните данни”. Преподавател в УниБИТ по дисциплините „Режим на информацията“ и „Основи на правото“. Гост лектор по въпросите на режима на защита на личните данни в Софийски университет „Св. Климет Охридски“, Американски университет в България и в Технически университет – София.

Представителният му опит включва консултирането на компании като Шишеджам Груп, фонда за рисков капитал НЕВЕК II, Google, Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД, Джобс.БГ ЕООД и някои от водещите международни фармацевтични компании.

Виж детайлна информация за д-р Мартин Захариев и неговия опит