#19 Българската КЗЛД със становище относно формата на упълномощаване при упражняване на права на субект на данни пред лечебните заведения

Ключово за всеки администратор на лични данни становище на българската Комисията за защита на личните данни (Комисията) бе публикувано наскоро на техния сайт относно формата на упълномощаване при упражняване на права на субект на данни пред лечебните заведения.

Комисията отговори на постъпило запитване от страна на лечебно заведение, във връзка с достъпа на пациентите до техните лични данни, както и упражняването на правата им на субекти на данни, чрез пълномощник. Въпросът е възникнал при подготовката на вътрешните правила за защита на личните данни, които имат за цел да синхронизират дейностите по обработване на лечебното заведение с изискванията на Регламент 2016/679. По поставения въпрос няма изрична уредба нито в европейското, нито в националното законодателство. А именно, необходима ли е нотариална заверка, когато упълномощаваме някого да упражнява нашите права по чл. 15-22 от Регламента?

В правния анализ на въпроса, Комисията разглежда условията за упражняване на правата на субектите на данни, уредени в чл. 12 от Регламента. За администратора, удостоверяването на самоличността на субекта на данни стои на първо място. По какъв точно начин, зависи от конкретиката на всеки случай, но по правило, трябва да се използват наличните вече данни за лицето. При съмнения, той може да поиска допълнителна информация, а ако тя не бъде предоставена или е неубедителна, той може да откаже да предприеме действия по искането, като носи доказателствена тежест за обстоятелството, че субектът не може да бъде идентифициран по безспорен начин. От страна на правоимащите, процедурата, по която трябва да подават своите искания за упражняване на правата на лични данни е уредена в Закона за защита на личните данни – писмено заявление до администратора, в случай че той не е определил друг начин, както и по електронен път или чрез потребителския интерфейс. В закона е посочено, че заявлението, което е подадено от упълномощено лице, трябва да бъде придружено от съответното пълномощно. По-нататък, Комисията се обръща към Закона за здравето и уредената там възможност на пациентите да упълномощят писмено друго лице да се запознава с медицинските им документи и да прави копия от тях. Стъпвайки и на общата уредба на института на упълномощаването в Закона за задълженията и договорите, който предвижда утежнена форма на пълномощното, само когато то е за сключване на сделки с утежнена форма, както и липсата на въведени изисквания в специалното законодателство, относимо по казуса, Комисията стига до своя окончателен отговор на поставеното запитване, а именно, че лечебните заведения, в качеството им на администратори на лични данни, нямат правно основание да изискват нотариална заверка на подписа при упълномощаване на друго лице да упражни правата на субекта на данни по чл. 15-22 от Регламента.

Макар и в контекста на упражняване на права на субектите на данни пред конкретен тип администратори – лечебните заведения, направените от Комисията изводи биха могли да бъдат приложени във всички случаи на упражняване тези права по Регламента. При липса на конкретно изискване в специална законова уредба, „обикновеното“ писмено пълномощно е достатъчно за упражняването на правата на субекти на данни чрез пълномощник.

# 10 Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, синхронизиран с GDPR, официално е внесен в Народното събрание

На 18 юли Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни беше внесен пред Народното събрание (Новия проект). Новият проект има за цел да въведе мерките за изпълнение на Общия регламент на ЕС за защита на личните данни (Регламента/ GDPR) и да транспонира Директива 2016/680 относно защитата на личните данни в полицейския сектор (предложените в тази част промени – глава 8а от Новия проект – ще бъдат обект на последващ анализ в блога ни).

Първоначалният проект (Стария проект), станал публично достъпен на 30.04.2018 г., очаквано, претърпя някои редакции в резултат на проведените в страната обществени консултации (1).

На пръв поглед и без претенции за изчерпателност, в Новия проект правят впечатление следните изменения:

1. Премахнати са минималните прагове на глобите и имуществените санкции, доколкото такива не бяха предвидени и в Регламента. Глобите/ санкциите ще се налагат съобразно посочените в Регламента критерии;
2. Предвидената глоба за други нарушения остава до 5 000 лева, като минималният праг от 1 000 лева е премахнат;
3. Предвидени са гаранции за балансиране на защитената от закона тайна (напр. адвокатската тайна) с разследващите правомощия на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), доколкото е предвидена възможност такава тайна да послужи на администраторите/ обработващите като основание за отказ за предоставянето ѝ или на достъпа до нея на КЗЛД при проверки;
4. КЗЛД ще поддържа вътрешен регистър на нарушенията и на предприетите мерки в съответствие с упражняването на корективните си правомощия, който няма да бъде публичен. Въвеждат се и няколко нови публични такива:
– Регистър на администраторите и обработващите лични данни, които са определили длъжностни лица по защита на данните (ДЛЗД). Премахва се предложението за водене регистър на ДЛЗД поради опасенията за въвеждането на прикрит регистрационен режим за тази длъжност, който Регламентът не предвижда;
– Регистър на акредитираните сертифициращи органи;
– Регистър на кодекси за поведение.
5. Премахнати са текстовете, които предвиждаха КЗЛД да провежда обучения на ДЛЗД;
6. Срокът за съхранение на личните данни на кандидатите за работа трябва да бъде не по-дълъг от 6 месеца (в Първоначалния проект срокът бе 3 години) след окончателното приключване на процеса по подбор на персонал. Това ограничение се отнася и до документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност. Прецизирани са и други текстове относно защитата на личните данни в контекста на трудовото правоотношение (напр. отпаднало е спорното разрешение да се иска изрично съгласие от служителите за обработване на техни лични данни, които не са поискани от работодателя или които не се изискват от нормативен акт);
7. Премахнато е изискването администратори/ обработващи да назначават ДЛЗД, ако обработват данните на над 10 000 физически лица, доколкото срещу това изискване, заложено в Стария проект, постъпиха сериозни възражения в процедурата по обществена консултация (преди всичко поради неяснотите как то да се прилага на практика);
8. За публичен орган/ структура ще се считат и структури, чиято основна дейност е свързана с разходване на публични средства. Това ще рефлектира върху задължението им за назначаване на ДЛЗД;
9. Новият проект предвижда и нови текстове относно обработването на лични данни за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания, статистически цели и журналистически цели.

Целият проект е достъпен тук.

Като Ваш доверен партньор ще продължим Ви информираме своевременно за законодателния процес по Новия проект, както и за всякакви новости в законодателството за защита на личните данни на национално и европейско равнище.

(1) Вж. в този смисъл и последния информационен бюлетин на КЗЛД от юли 2018 г., URL 

# 3 „Димитров, Петров и Ко.“ с принос в новата платформа Data Privacy Advisor на „Томсън Ройтерс“

Като реакция на глобалната динамика в уредбата относно защитата на личните данни медийната компания „Томсън Ройтерс“ стартира нова онлайн платформа – Data Privacy Advisor. Целта е на едно място да бъде обединено първокласно съдържание, свързано със защитата на личните данни. Освен че своевременно информира за новостите и тенденциите в областта и отговаря на точно формулирани запитвания, платформата съдържа и подробна информация за приложимите правила за различни държави.

Материалите в посветената на България секция са подготвени от адв. Десислава Кръстева, ръководител на Отдела по защита на личните данни в „Димитров, Петров и Ко.“, CIPP/E, и адв. Гавраил Потеров, също част от екипа на Дружеството. Сътрудничеството с „Томсън Ройтерс“ по този проект не е еднократно. Експертите от „Димитров, Петров и Ко.“ ще имат грижата по актуализиране на информацията в Data Privacy Advisor, която се отнася до България.

Представяне и бърз преглед на интерфейса на услугата Data Privacy Advisor може да намерите тук: Data Privacy Advisor Overview